About

Qualifications

Unisa has a rich tapestry of study disciplines that includes the humanities, business and management, law and criminal justice, agriculture and environmental sciences, and science, engineering and technology.

Courtesy of its comprehensive nature, Unisa offers an unparalleled range of study choices, ranging from short courses and certificate programmes to three-and four-year degrees and diplomas, and doctorates.

The university has nine colleges:

Okuzuziwe emfundweni

I-Unisa inohlu olunothile lwemikhakha yokufunda ehlanganisa ezesintu, ezamabhizinisi nokuphatha, umthetho nobulungiswa bobugebengu, ezolimo nesayensi yezemvelo, nesayensi, ubunjiniyela nobuchwepheshe.

Ngokuzithoba kwesimo sayo esiphelele, i-Unisa inikeza uhlu olungenakuqhathaniswa lwezinketho zokufunda, kusukela ezifundweni ezimfushane nezinhlelo zesitifiketi kuye kuziqu kanye namadiploma eminyaka emithathu nemine, kanye neziqu zobudokotela.

Imfundo ephekeme inamakolishi ayisishiyagalolunye:

Ditshwaneleho

Unisa e na le mefuta e mengata ya dithuto tsa thuto e kenyeletsang botho, kgwebo le tsamaiso, molao le toka ya botlokotsebe, temo le mahlale a tikoloho, le mahlale, boenjinere le theknoloji.
Ka hlompho ya sebopeho sa yona se felletseng, Unisa e nehelana ka mefuta e mengata e ke keng ya lekanngwa ya kgetho ya boithuto, ho tloha ho dithupelo tse kgutshwane le mananeo a setifikeiti ho isa ho digrata le mangolo a diploma a dilemo tse tharo le tse nne, le mangolo a bongaka.

Yunivesiti e na le dikholeje tse robong:

Kwalifikasies

Unisa het ’n veelkleurige tapisserie van studierigtings, bestaande uit, onder meer, geesteswetenskappe, bestuurswetenskappe, regsgeleerdheid en strafregpleging, landbou en omgewingswetenskappe, en wetenskap, ingenieurswese en tegnologie.

Vanweë sy omvattende aard bied Unisa ’n ongeëwenaarde verskeidenheid studie-opsies, wat van kort kursusse, sertifikaatprogramme en drie- en vierjaargrade en -diplomas tot doktorsgrade wissel.

Die universiteit het nege kolleges: